Nghị quyết của HĐQT thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng

Ngày 09 tháng 09 năm 2010 hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 207 đã họp và ban hành Nghị quyết số 28NQ/HĐQT về việc tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 207 như sau:
 
Thông qua việc trình và xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản về phương án tăng vốn điều lệ lên 150.000.000.000 (Một trăm năm mươi tỷ đồng).
 
Thời gian thực hiện phương án dự kiến Quý III và Quý IV năm 2010. Đối tượng phát hành là các cổ đông hiện hữu, các đối tác chiến lược và cán bộ công nhân viên Công ty.Tin tức khác