Trung tâm lưu ký chứng khoán thông báo

Mục đích Công ty sử dụng danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh tỷ lệ cổ tức năm 2008 từ 15% theo Nghị Quyết ngày 16/4/2009 của Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2009 lên 18% cho các cổ đông trong danh sách chốt ngày 06/3/2009, phần chênh lệch 3%(tương đương 300 đồng/cổ phần) được điều chỉnh trích từ nguồn quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận năm 2008 của Công ty.

Đồng thời, Công ty cũng xin ý kiến về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với ông Nguyễn Mạnh Tiến (xin thôi không tham gia thành viên Ban kiểm soát Công ty) và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Thời gian thực hiện từ ngày 07/7/2009. Thời gian thực hiện trả cổ tức năm 2008 Công ty sẽ thông báo sau khi có kết quả lấy ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh tỷ lệ cổ tức nêu trên.

TTLK tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu SCC ngày 25/6, 26/6 và 29/6/2009.


Theo báo cáo kết quả kinh doanh, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty trong Quý I/2009 đạt 18,79 tỷ đồng, tăng 5,92% (tăng 1,05 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2008.

Lợi nhuận sau thuế trong Quý I/2009, công ty đạt 0,161 tỷ đồng, giảm 89,87% (giảm 1,428 tỷ đồng) so với Quý I/2008. Lãi cơ bản trên cổ phiếu trong Quý I/2009, công ty đạt 81 đồng.

Kế hoạch kinh doanh năm 2009, Công ty phấn đấu Tổng giá trị sản xuất kinh doanh đạt 92,55 tỷ đồng, Doanh thu 82,81 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế đạt 4,30 tỷ đồng. Trả cổ tức năm 2009 dự kiến là 15%.


Hồng Hạnh (ATPVietnam)Tin tức khác