Thời gian và địa điểm họp ĐHCĐ thường niên năm 2015
Công ty Cổ phần Sông Đà 207 - SDB xin thông báo đến Quý Cơ quan về thời gian, địa điểm, chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015 như sau:
- Thời gian: Thứ 3 ngày 14 tháng 7 năm 2015
- Địa điểm: Tầng 20 tòa nhà HH4, Sông Đà TWIN TOWER, Xã Mế Trì, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của SDB tại thời điểm chốt danh sách (15/05/2015)
- Chương trình, nôi dung và tài liệu họp: Xem file đính kèm.

Download file đính kèm


Tin tức khác