Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 - Công ty Sông Đà 207
Chúng tôi xin gửi tới Quý Cổ đông tài liệu sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 - Công ty Sông Đà 207.
Bộ tài liệu bao gồm:
- Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Sông Đà 207
- Báo cáo của Ban Kiểm Soát Công Ty
- Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2014 và kế hoạch 2015.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Quý vị có thể tải về tài liệu từ địa chỉ: Tài liệu họp ĐHĐCĐ Thường niên 2015


Tin tức khác