Chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2016
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 207 trân trọng kính mời quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty.
Tài liệu đại hội cổ đông thường niên có thể tài về tại đây: TẢI VỀ TÀI LIỆU CHƯƠNG TRÌNH HỌP VÀ BÁO CÁO.


Tin tức khác